ලංකාවෙන් සුපිරි වැඩක් / කෙසෙල් කෙඳිවලින් ඇඳූම්

කෙසෙලේ කෙඳි භාවිතා කරමින් ඇගලුම් නිර්මාණ්ය කිරීම මෙරට තුලදී ආරම්භ කර තිබෙනවා.ඒ අනුව කෙසෙල් ගසේ කද කොටසටද වාණිජ වටිනාකමක් හිමිවීමට නියමිතයි. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.