රොබෝවන් පරදා මිනිසාට ජයග්‍රහණයක්

සුපිරි රොබෝවන් ලෝකය තුල බහුල වශයෙන් නිෂ්පාදනය වෙමින් පවතිනවා. එහෙත් මිනිසා නොමැතිව රොබෝවන්ට සාර්ථක විය නොහැකි බව යළි සනාථ කළ පුවතක් පිළිබදයි මේ අනාවරණය.