ඉරාන ප්‍රතිප්‍රහාරයෙන් ලෝක යුද්ධය ඇරඹෙයිද ?

අමෙරිකාව හා ඉරානය අතර අර්බුධයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලෝක යුද්ධයක් හටගැනීමේ අවධානමක් පවතින බව මේ වන විට ප්‍රකාශ වනවා.
ඒ ඉරානය දැවැන්ත පළිගැනීමක් සිදුකරන බව පැවසීම හා අමෙරිකාව ඊට ද ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සූදානමකින් පසුවීම මතයි.