ගල්ෆ් අර්බුධය නිසා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් ගමන් වෙනසක්

පර්සියානු ගල්ෆ් ගලාපයේ මතුව ඇති අර්බුද හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම කොළඹ සිට ලන්ඩන් දක්වා වන සිය ගුවන් ගමන් මාර්ගය වෙනස් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඉරාන හා ඉරාක ගුවන් අවකාශය මගහැර ගුවන් කටයුතු සිදුකිරීමටයි එම සමාගම තීරණය කර තිබෙන්නේ. මගීන්ගේ හා කාර්ය මණ්ඩල ආරක්ෂව ප්‍රමුඛකර ගනිමින් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අදාළ අධිකාරයන් සමග සාකච්ඡාකර ගුවන් සමාගම මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.