ට්‍රම්ප්ගේ මෙහෙයුමෙන් ඉරානය පත්තුවෙයි

ඉරානයේ හටගෙන ඇති අර්බුධකාරී තත්ත්වය තවත් උත්සන්නවී තිබෙනවා. ඒ ජනතා විරෝධතා මැදයි.