එවරස්ට් කන්දේ ඉහළ ආසාමාන්‍ය තත්ත්වයක්

ලොව උසම ස්ථානය වන එවරස්ට් කදුවැටිය මුදුනෙන් අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වාර්තාවී තිබෙනවා. ඒ ගෝලීය කාලගුණික විපර්යාසයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි.