දැවැන්තම තල්මස් යානය අහසට නගී

ලෝකයේ දැවැන්තම භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානයක් වන බෙලුගා එක්ස් එල් යානය නිල වශයෙන් සේවයේ යොදවා තිබෙනවා. මෙම යානයේ දිග මීටර 63ක්.මේ ඒ පිළිබදයි.