රන්ජන් හඩ පට පාර්ලිමේන්තුවට භාරදී නැහැ / නියෝජ්‍ය කථානායක

පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර රන්ජන් රාමනායක මහතා කිසිදු හඬපටයක් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කර නොමැති බව නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා ප‍්‍රකාශ කළා.

ඒ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කරමින් කථානායකවරයාගේ නිවේදන දැනුම් දුන් අවස්ථාවේදි.