ග්‍රාම සේවා සහතිකයට ප්‍ර.ලේකම්ගේ අත්සන අවශ්‍ය නෑ

ග්‍රාම නිලධාරීන් නිකුත් කරන පදිංචිය හා චරිතය පිළිබඳ සහතිකය හෙවත් ඩී-එස් ෆෝ සහතිකය සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අනු අත්සන මේ මස 10 වැනිදා සිට අවශ්‍ය නොවන බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරුණේ අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.හෙට්ටිආරච්චිගේ අත්සනින් යුතුවයි.

ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් ග්‍රාම නිලධාරීන් වෙත ඩී-එස් ෆෝ සහතික පොත් නිකුත් කිරීමේදී, එම පොත්වල ඇතුළත් සෑම ඩී-එස් ෆෝ සහතිකයකම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය සඳහන් මුද්‍රාව තැබීමෙන් අනතුරුව පමණක් එම පොත් ග්‍රාම නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වනවා.

මෙහිදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නම සහ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ නම ඇතුළත් මුද්‍රාවක් සකස් කරගත යුතු අතර, අදාළ මුද්‍රාව සකස් කර ගන්නා තෙක් දැනට එම ග්‍රාම නිලධාරී වසම සඳහා භාවිත කරනු ලබන මුද්‍රාව භාවිතා කළ යුතු බවද චක්‍රලේඛයේ සඳහන්.

තවද ඩී-එස් ෆෝ සහතිකය හැර වෙනත් ආකෘතිපත්‍ර, ලිපි හෝ සහතික භාවිත කර පදිංචිය හා චරිතය පිළිබඳව තහවුරු නොකරන ලෙසටද සියළුම ග්‍රාම නිලධාරීන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.