මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයකු හමුවූ කතාව බොරු / ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයකු හමුව ඇති බවට පලවන වාර්තා අසත්‍ය බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.