දියවන ග්ලැසියරයකින් මාරක වෛරස මතුවෙයි

චීනයේ ටිබෙට් සානුවේ දියවෙමින් පවතින ග්ලැසියරයකින් මෙතෙක් හදුනානොගත් මාරක වෛරස 22ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද නවතම අනාවරණයයි.