මිනිසා අනතුරේ හෙළන ජීව විද්‍යාත්මක අවි

මිනිසා විසින් නිර්මාණය කර ඇති ජීව විද්‍යාත්මක අවි අනාගත ලෝකයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පවතිනවා.
මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවයි.

176

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

33

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

5

ලංකාවේ මරණ