ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය ලබා දෙන ACT වටවල තොරතුරු

Canberra Matrix ලකුණු ක්‍රමය පදනම් කරගනිමින් ACT 190 සහ 491 වීසා වැඩසටහන් හි ජනවාරි සහ පෙබරවාරි ආරාධනා පත්‍ර වටවල තොරතුරු මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

canberrayourfuture වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන පරිදි එම තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

Canberra Matrix ජනවාරි මස ආරාධනා පත්‍ර වට

Canberra Matrix ක්‍රමය යටතේ ජනවාරි මාසයේ ආරාධනා පත්‍ර වට දෙකක් ක්‍රියාත්මක විය.

ඒ අනුව ජනවාරි මස 09 සහ 23 යන දිනවල එම ආරාධනා පත්‍ර වට ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

ජනවාරි මස 09 වන දින ආරාධනා පත්‍ර වටය – 190 වීසා උප  ඛාණ්ඩය

මෙහිදී ආරාධනා පත්‍ර 200 ක් නිකුත් කර ඇති බව canberrayourfuture වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

එම අයදුම්පත් සලකා බැලීමේදී Canberra Matrix ලකුණු 80 ත් 145 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සලකා බලා ඇති බවද අනාවරණය විය.

ජනවාරි මස 09 වන දින ආරාධනා පත්‍ර වටය – 491 වීසා උප  ඛාණ්ඩය

මෙහිදී ආරාධනා පත්‍ර 75 ක් නිකුත් කර ඇති බව canberrayourfuture වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

එම අයදුම්පත් සලකා බැලීමේදී Canberra Matrix ලකුණු 75 ත් 125 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සලකා බලා ඇති බවද අනාවරණය විය.

ජනවාරි මස 23 වන දින ආරාධනා පත්‍ර වටය – 190 වීසා උප  ඛාණ්ඩය

මෙහිදී ආරාධනා පත්‍ර 251 ක් නිකුත් කර ඇති බව canberrayourfuture වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

එම අයදුම්පත් සලකා බැලීමේදී Canberra Matrix ලකුණු 75 ත් 120 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සලකා බලා ඇති බවද අනාවරණය විය.

ජනවාරි මස 23 වන දින ආරාධනා පත්‍ර වටය – 491 වීසා උප  ඛාණ්ඩය

මෙහිදී ආරාධනා පත්‍ර 161 ක් නිකුත් කර ඇති බව canberrayourfuture වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

එම අයදුම්පත් සලකා බැලීමේදී Canberra Matrix ලකුණු 70 ත් 120 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සලකා බලා ඇති බවද අනාවරණය විය.

පෙබරවාරි මස 07 වන දින ආරාධනා පත්‍ර වටය – 190 වීසා උප  ඛාණ්ඩය

මෙහිදී ආරාධනා පත්‍ර 83 ක් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම අයදුම්පත් සලකා බැලීමේදී Canberra Matrix ලකුණු 75 ත් 135 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සලකා බලා ඇති බව සඳහන්.

පෙබරවාරි මස 07 වන දින ආරාධනා පත්‍ර වටය – 491 වීසා උප  ඛාණ්ඩය

මෙහිදී ආරාධනා පත්‍ර 82 ක් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම අයදුම්පත් සලකා බැලීමේදී Canberra Matrix ලකුණු 70 ත් 120 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සලකා බලා ඇති බව සඳහන්.

176

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

33

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

5

ලංකාවේ මරණ