ලෝකයේ විස්මිතම ජීවියා සොයා ගනී

ඔක්සිජන් ශ්වසනය කිරීමකින් තොරව ජීවත්වන ලෝකයේ මුල්ම සත්ත්වයා සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි. ඔක්සිජන් ඔක්සිජන් ශ්වසනය කිරීමකින් තොරව ජීවත්වන ලෝකයේ මුල්ම සත්ත්වයා සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

189

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

44

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

7

ලංකාවේ මරණ

බෙදා හරින්න :