නිරෝධායන කාලය අවසන් තෙවන කණ්ඩායම පිටත්ව යයි

අද දින කාලය අවසන් තෙවන කණ්ඩායම (කන්දකාඩල පූනානි, දියතලාව යන නිරෝධානයන මධ්‍යස්ථානවල සිටි පිරිසක්) එම මධ්‍යස්ථාවලින් පිටත්ව ගියා.
ඒ දින 14ක නිරෝධායන කාලය අවසන්වීමෙන් පසුවයි.
මේ එහිදී එම පුද්ගලයන් දැක්වූ අදහස්.

189

ලංකාවේ ආසාදිතයන්

44

සුවය ලැබූ

138

දැනට රෝගීන්

7

ලංකාවේ මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.