බැදුම්කර නිකුතුවේදී හිටපු මුදල් ඇමතිගේ උපදෙසක් හෙළිවෙයි

2016 මාර්තු 29 බැඳුම්කර නිකුතුවේදී අඩු ලංසු ඉදිරිපත් කරන ලෙස හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් රාජ්‍ය බැංකුවලට උපදෙස් ලබාදී ඇතැයි බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශ වී තිඛෙනවා.
කොමිසම හමුවේ සිදුකරන සාක්ෂි ලබාදීම්වලදීයි මෙම තොරතුරු අනාවරණ වී ඇත්තේ.