උමා ඔය කාන්දුවෙන් පීඩාවට පත්වූවන්ගේ දීමනාව තවත් මාස 6කට දික් වෙයි

උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උම‍ඟේ ඇති වූ ජල කාන්දුව නිසා බලපෑමට ලක්ව තම නිත්‍ය වාසස්ථානවලින් ඉවත් කරන ලද පවුල් සඳහා රජය විසින් පදිංචියට සුදුසු විකල්ප ඉඩම් ලබා දෙනු ලබන තෙක් මාසික නිවාස කුලී දීමනාවක් මාස 06ක කාල සීමාවක් සඳහා ලබා දීමට 2017‑08‑29 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. එම පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා හඳුනාගන්නා ලද බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් ද පදිංචිය සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් ආරක්ෂිත නොවන බව ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් වාර්තා කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුවමෙම කාර්යය සඳහා සුදුසුවන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩමක් හඳුනාගනු ලැබ ඇති අතරඊට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී.

එබැවින්උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උම‍ඟේ ඇති වූ ජල කාන්දුව නිසා බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවට සහන සැලසීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේ නිර්දේශය පරිදිමෙම ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් සිය පදිංචි ස්ථානවලින් ඉවත් කරනු ලැබ ඇති පවුල් සඳහා දැනට ලබා දෙනු ලබන මාසික නිවාස කුලී දීමනාව තවත් මාස 06ක කාලසීමාවක් සඳහා ලබා දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

7153

ආසාදිතයන්

3644

සුවය ලැබූ

3495

දැනට රෝගීන්

14

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.