පොහොට්ටුවට දැවැන්ත ඉදිරියක් / සමගි ජන බලවේගය 2ට

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බලපිටිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමි වුණා. එම පක්ෂයට ඡන්ද විසිපන්දහස් අටසිය පනහක් හිමි වූ අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 73.05 % ක් සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද හයදහස් එකසිය පහක් ලබා ගත් අතර ප්‍රතිශතය 17.25 %ක්. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද එක්දහස් දෙසිය තිස් පහක් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්දහස් දෙසිය විසිහතරක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව බලපිටිය ඡන්ද බලප්‍රදේශය වැඩි ඡන්ද දහනවදහස් හත්සිය හතළිස් පහකින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළා.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවිනුවර ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමිවුණා. ඡන්ද හතලිස් දහස් එකසිය හතලිස් තුනක් ලබා ගත් එම පෙරමුණේ ප්‍රතිශතය සියයට 73.02ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද නවදහස් නවයක් ලබා ගත් අතර ප්‍රතිශතය සියයට 16.39යි. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද 4196 ක් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 517 ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව වැඩිඡන්ද තිස් එක් දහස් එකසිය තිස්හතරකින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය ලබා ගත්තා.

මේ අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්ගොඩ ඡන්දබල ප්‍රදේශය ඡන්ද තිස්නවදහස් එකසිය හතලිස් දෙකක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයගත්තා. ප්‍රතිශතය සියයට 74.73 %ක් . සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද 8802ක් ලබා ගත් අතර ප්‍රතිශතය සියයට 15.66 ක් % . ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද 2321 ක් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1242 ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව වඩි ඡන්ද 30940ක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දබල ප්‍රදේශය ජය ගත්තා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ද ජයග්‍රහණය හිමි කර ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි. ඒ ඡන්ද 27535ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 49.11ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද 18706ක් ලබා ගත් අතර එහි ප්‍රතිශතය සියයට 33.36ක්.

ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද 4380 ක් ලබා ගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා ගත හැකි වූයේ ඡන්ද 3930ක් පමණයි. ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල ඡන්ද බලප්‍ර දේශය වැඩි ඡන්ද 8829 කින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කයිට්ස් ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිඵලය අනුව ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 6369ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 41.6 % ක්. ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය ඡන්ද  4412 ක් ලබා ගත්තා. එහි ප්‍රතිශතය 28.62ක්. ඡන්ද එක්දහස් තුන්සිය හැත්තෑ හයක් ලබා ගත් අකිල ඉංගෙයි තමිල් කොංග්‍රස් පක්ෂය තුන්වන ස්ථානයට පත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 1077ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය වැඩි ඡන්ද එක්දහස් නවසිය පනස් හතකින් ජයග්‍රහණය කර කළා.

මේ අතර යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ජයග්‍රහණය ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයට හිමි වුණා. එම පක්ෂය ඡන්ද 7734ක් ලබා ගත්තේ 33 % ක ප්‍රතිශතයක් හිමිකර ගනිමින්. ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 5545 ක් ලබා ගත්තා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 23.97% ක්. අකිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්‍රස් පක්ෂය ඡන්ද 4642 ක් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 1469  ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය වැඩි ඡන්ද 2089 කින් ජය ගැනීමට ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය සමත් වුණා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හබරාදූව ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද 42497 ක් ලබාගනිමින් ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය ලබාගත්තා. ප්‍රතිශතය 75.91 යි. සමගි ජනබලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 8628 යි. ප්‍රතිශතය 15.41 % යි. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද 2349 ක් ලබා ගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1332 ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 33869 ක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණ හබරාදූව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ජය ගත්තා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රත්ගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද  තිස්අටදහස් නවසිය හතරක් ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයගෙන තිබෙනවා. එහි ප්‍රතිශතය සියයට 74.14 ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද අටදහස් පන්සිය අනූහයක් ලබාගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස  වාර්තාවූයේ 16.38 % ක් ලෙසයි. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද එක්දහස් නවසිය අනූ තුනක් ලබා ගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇත්තේ ඡන්ද එක්දහස් හයසිය හතළිස් හතරක් පමණයි. ඒ අනුව ගාල්ල රත්ගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශයෙන් වැඩි ඡන්ද ඡන්ද තිස්දහස් තුන්සිය අටක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

මාතර දෙණියාය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයද ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි. එම පෙරමුණ ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව පනස්එක් දහස් හයසිය අසූ එකක්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 72.66 % ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද එකළොස් දහස් හයසිය දහනවයක් වන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 16.34 % දාසයයි දශම තුනයි හතරක්. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද හාරදහස් තුන්සිය තිස් දෙකක් ලබා ගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා ගත හැකි වූයේ ඡන්ද එක්දහස් හත්සිය අසූ තුනක් පමණයි. ඒ අනුව දෙණියාය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ වැඩි ඡන්ද හතළිස් දහස් හැට දෙකක් ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළා.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ හක්මන  ඡන්ද බලප්‍රදේශය ඡන්ද පනස් දෙදහස් දෙසිය හතලිස් පහක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළා. ප්‍රතිශතය 78.04 % යි. සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව අටදහස් හත්සිය එකයි. ප්‍රතිශතය 13%යි. ජතික ජනබලවේගය ඡන්ද තුන්දහස් හත්සිය හැත්තෑ හතක් ලබා ගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද නවසිය තිස්හයක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද හතලිස් තුන්දහස් පන්සිය හතලිස් හතරක් ලබා ගනිමින් හක්මන ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ  ජයග්‍රහණය ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හිමිකර ගත්තා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරන්දෙනිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ද ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළා. ඒ ඡන්ද තිස්නව දහස් අටසිය පනස් හතක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 76.61% ක්. සමගි ජන බල වේගය ඡන්ද හත්දහස් පන්සිය එකොළහක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස වාර්තා වුණේ 14.44% ක් ලෙසයි. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද එක්දහස් අටසිය අසූඑකක් ලබාගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවුණේ ඡන්ද එක්දහස් දෙසිය විස්සක් පමණයි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද තිස් දෙදහස් තුන්සිය හතලිස් හයක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ කරන්දෙණිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ජයග්‍රහණය කළා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තර ඇල්පිටිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ඡන්ද හතලිස් පන්දහස් එකසිය දාහතක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළා. එය 73.24% සියයට හැත්තෑ තුනයි දශම දෙකයි හතරක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද දහ දහස් හාරසිය හැට හතරක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස වාර්තා වුනේ සියයට 16.99% ක් ලෙසයි. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද දෙදහස් හත්සිය පනස්තුනක් ලබා ගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද එක්දහස් තුන්සිය පනස් තුනක් ලබා ගත්තා. වැඩි ඡන්ද තිස් හතර දහස් හයසිය පනස් තුනක් ලබා ගනිමින් බෙන්තර ඇල්පිටිය ඡන්ද බල ප්‍ර දේශය ද ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය ලබා ගෙන  තිබෙනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අක්මීමන ඡන්ද බල ප්‍ර දේශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව හතලිස් හය දහස් අනූතුනක්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 69.47 ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද දොළොස් දහස් දෙසිය හැට හයක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 18.49% ක්. ජාතික ජනබලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව හාරදහස් පන්සිය පනහක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගත්තේ ඡන්ද එක්දහස් අටසිය විසි හතරක් පමණයි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද තිස්තුන්දහස් අටසිය විසිහතකින් අක්මීමන ඡන්දබල ප්‍රදේශය  ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර ඡන්ද බලප්‍රදේශය ද ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.  ඒ ඡන්ද හතලිස් තුන්දහස් දෙසිය හැටක් ලබාගනිමින්. එය 68.18 ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද දහ දහස් හාරසිය දහයක් ලබාගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 16.41 ක්. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද හත්දහස් හත්සිය තිහක් ලබා ගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගත්තේ ඡන්ද එක්දහස් එකසිය විසිපහක් පමණයි. ඒ අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර ඡන්දබල ප්‍රදේශය වැඩි ඡන්ද තිස් දෙදහස් අටසිය පනහකින් ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළා.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මුල්කිරිගල මැතිවරණ කොට්ඨාසය ඡන්ද 57319 ක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා. එහි ප්‍රතිශතය 76 % යි දශම බින්දුයි එකක්. සමගි ජන බලවේගය ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 10366 ක්. එහි ඡන්ද ප්‍රතිශතය 13 %  යි දශම හතයි පහක්. ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 5178 ක් ලබා ගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1539 ක්. ඒ අනුව මුල්කිරිගල මැතිවරණ කොට්ඨාසය වැඩි ඡන්ද 46953 ක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සේරුවිල මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ ඡන්ද 34035 ක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා. ඡන්ද ප්‍රතිශතය  61.21% ක්. සමගි ජන බලවේගය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 13117 ක්. ප්‍රතිශතය 23.59% ක්. ඉලංකෙයි තමිල් අරසු පක්‍ෂය ඡන්ද 4723 ක් ලබා ගත්තා. ජාතික ජන බලවේගය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 992 ක්. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 20918 කින් සේරුවිල මැතිවරණ කොට්ඨාසය ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හිනිදුම ඡන්ද බලප්‍රදේශය ඡන්ද පනස් දහස් තුන්සිය අනූපහක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළා. එහි ප්‍රතිශතය 68.91% ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද දාසය දහස් පන්සිය අසූහතක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස වාර්තාවුණේ 22.68 % ක් ලෙසයි. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද දෙදහස් පන්සිය විසිහතරක් ලබා ගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද දෙදහස් එකසිය දහ අටක් ලබාගත්තා. ඒ අනුව හිනිදුම ඡන්ද බල ප්‍ර දේශය වැඩි ඡන්ද තිස්තුන් දහස් අටසිය අටක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කිරීමට පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව සිටිනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ද ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි. ඒ ඡන්ද හතලිස් හත්දහස් දෙසිය හැට දෙකක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 70.99 % ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද දහතුන් දහස් දෙසිය හතලිස් හතක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස වාර්තාවුණේ 19.9% දහවයයි දශම නවයක් ලෙසයි. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද දෙදහස් අටසිය හතලිස් දෙකක් ලබාගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගත්තේ එක්දහස් පන්සිය හැත්තෑ හතරක් පමණයි. ඒ අනුව බද්දේගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද තිස් හතර දහස් පහළොවකින්.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ඡන්දබල ප්‍රදේශය ඡන්ද හතලිස් පන්දහස් හත්සිය අසූතුනක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 78.16% ක්. සමගි ජනබලවේගය ඡන්ද හත්දහස් පන්සිය දොළහක් ලබාගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 12.83 ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ජාතික ජනබලවේගය ඡන්ද තුන්දහස් හත්සිය හතලිස් නවයක් ලබාගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවුයේ ඡන්ද හයසිය දාහතරක් පමණයි. ඒ අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ඡන්ද බලප්‍රදේශය ද තිස් අටදහස් දෙසිය හැත්තෑ එකකින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ද ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි. ඒ ඡන්ද හතලිස් හත් දහස් හයසිය හැට තුනක් ලබාගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 70.99 ක්. සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද දොළොස්දහස් තුන්සිය පනස් නවයක් ලබාගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස වාර්තා වුණේ 18.41 ක් ලෙසයි. ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද හාරදහස් හයසිට හැටඅටක් ලබාගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද එක්දහස් දෙසිය හැටතුනක් ලබාගත්තා. ඒ අනුව වැලිගම ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ද වැඩි ඡන්ද තිස්පන්දහස් තුන්සිය හතරක් ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම මැතිවරණ කොට්ඨාසය ජයග්‍රහණය කළේ ද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි. ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව විසිනව දහස් හත්සිය දහතුනක්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 64.05 ක්. සමගි ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව දොළොස්දහස් හත්සිය දාහතයි. ප්‍රතිශතය 27.41 යි. ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද එක්දහස් හාරසිය තිස්එකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව එක්දහස් තුන්සිය අනූදෙකයි. මේ අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම මැතිවරණ කොට්ඨාසය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද දහසය දහස් නවසිය අනූහයක් ලබාගනිමින්.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරැස්ස ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ ඡන්ද පනස් එක්දහස් එකසිය හැටහතක් ලබාගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 74.28% යි. සමගි ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව දසදහස් පනස් දෙකයි. ප්‍රතිශතය 14.59%යි. ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද පන්දහස් පන්සිය තිස්පහක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබාගැනීමට හැකිවී ඇත්තේ ඡන්ද අටසිය පනස්හතක් පමණයි. මේ අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරැස්ස ඡන්ද කොට්ඨාසය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද හතලිස් එක්දහස් එකසිය පහළොවක් ලබාගනිමින්.

වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ මුලතිව් මැතිවරණ කොට්ඨාසය ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ ඉලංකෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි. ඒ ඡන්ද විසිදෙදහස් හාරසිය අනූදෙකක් ලබාගනිමින්. ප්‍රතිශතය 44.16% යි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව අටදහස් තුන්සිය හතයි. ප්‍රතිශතය 16.31 යි. සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද හයදහස් අසූහතක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍ර පක්ෂය ලබාගෙන ඇත්තේ ඡන්ද තුන්දහස් හයසිය අනූහතරක්. මේ අනුව වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ මුලතිව් මැතිවරණ කොට්ඨාසය වැඩි ඡන්ද දාහතරදහස් එකසිය අසූපහකින් ඉලංකෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිබිල මැතිවරණ බල ප්‍රදේශය ජයග්‍රහණය කළේ ඡන්ද හතලිස් දෙදහස් නවසිය පනස්පහක් ලබාගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 70.52% යි. සමගි ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව දහතුන්දහස් හාරසිය පනස්අටයි. ප්‍රතිශතය 22.09% යි. ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද දෙදහස් හාරසිය අසූවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබාගැනීමට හැකිවී ඇත්තේ ඡන්ද එක්දහස් එක්සිය තිස්හතක් පමණයි. මේ අනුව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිබිල ඡන්ද බල ප්‍රදේශය වැඩි ඡන්ද විසිනව දහස් හාරසිය අනූහතකින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මොනරාගල ඡන්ද කොට්ඨාසය ද ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි. ඒ ඡන්ද පනස්අට දහස් දෙසිය පහක් ලබාගනිමින්. එහි ප්‍රතිශතය 73.04% යි. සමගි ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව දාසය දහස් හත්සිය පනස් තුනයි. 21.02% යි. ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද දෙදහස් හත්සිය අසූතුනයි ලබාගෙන තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව අටසිය හැට හතයි. මේ අනුව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මොනරාගල ඡන්ද කොට්ඨාසය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ හතලිස් එක්දහස් හාරසිය පනස් දෙකක් ලබාගනිමින්.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ ඡන්ද තිස්තුන්දහස් හයසිය අනූපහක් ලබාගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 70.16 යි. සමගි ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව එකොළොස්දහස් දෙසිය තිස්හතයි. ප්‍රතිශතය 23.4 යි. ජාතික ජන බලවේගය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව එක්දහස් එකසිය හැටඑකයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද අටසිය හැත්තෑපහක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ අනුව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව ඡන්ද කොට්ඨාසය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද විසිදෙදහස් හාරසිය පනස් අටක් ලබා ගනිමින්.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වියළුව මැතිවරණ කොට්ඨාසය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ ඡන්ද විසිහතර දහස් අටසිය අනූදෙකක් ලබාගනිමින්. ප්‍රතිශතය සියයට 67.69 යි. සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද නවදහස් හාරසිය විසිපහක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එහි ප්‍රතිශතය 25.63යි. ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද එක්දහස් දහඅටක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව හාරසිය දාහතරයි. මේ අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වියළුව මැතිවරණ කොට්ඨාසය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද පහළොස්දහස් හාරසිය හැටහතක් ලබාගනිමිනුයි.

8413

ආසාදිතයන්

3933

සුවය ලැබූ

4464

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.