ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් හෝමාගම ,කොළඹ කොටුව,මට්ටක්කුලිය හා මහනුවරින්

ByLankaAnews

Feb 20, 2021

ගතවූ පැය 24 තු-ල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 153ක් වාර්තා වුණා.
හෝමාගමින් 23ක් , කොළඹ කොටුවෙන් 21 ක් හා මට්ටක්කුලියෙන් 20ක් ඊට ඇතුලත්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 111ක් වාර්තාවූ අතර මීගමුවෙන් 13 යි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 57 යි. මහනුවර නගරයෙන් ආසාදිතයන් 20 යි.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 40ක් වාර්තා වුණා.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *