කාන්තාවන්ට මත්පැන් මිලදී ගන්න බෑ / මුදල් ඇමතිගෙන් ගැසට් නිවේදනයක්

මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන සහ අලෙවි කරන ස්ථානවල කාන්තාවන් රැකියා කිරීමට සහ කාන්තාවන් මත්පැන් මිලදී ගැනීමට තිබූ තහනම ඉවත් කරමින් නිකුත් කර තිබූ සුරාබදු ගැසට් නිවේදනය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද ඉල්ලා අස් කර ගනු ලැබුවා. මේ ඊට අදාළව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

 


Finance Ministry re-imposes the ban on women buying liquor and
working where liquor is sold or manufactured.

The Minister of Finance and Mass Media Mr. Mangala Samaraweera on the request of the Cabinet of Ministers today withdrew the two gazette notifications issued under the Excise Ordinance earlier which had lifted the ban on women buying liquor and working in places where liquor is manufactured or sold in addition to relaxing the business hours of liquor establishments.

Accordingly, the prohibition on selling liquor to women and employing women in places where liquor is manufactured or sold has been re-imposed under Excise Notification No 04 of 2018 signed by the Minister Mr. Mangala Samaraweera today(January 18). The other gazette Extraordinary containing the Excise Notification No 03 of 2018 has re-introduced the previous business hours for liquor establishments.

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.