ජන්දය නොදැම්මොත් දඩ ගහන්න / පාස්කු ඉරිදා කොමිසමෙන් මැතිවරණ ක්‍රමයටත් නිර්දේශ

ByLankaAnews

Feb 25, 2021

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර පිළිබද විමර්ෂණය කළ කොමිසම මගින් මැතිවරණ ක්‍රමයටද අදාළව නිර්දේශ කිහිපයක් සපයා තිබෙනවා.
ඉන් එක් නිර්දේශයක් වන්නේ, සියයට 50කට වඩා ජන්ද ලබාගන්නා පාර්ශවයට ස්ථාවර රජයක් පිහිටුවීමට හැකි පරිදි මැතිවරණ ක්‍රමයක් නිර්මාණය විය යුතු බවයි.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට පක්ෂ මාරු කළ නොහැකිවීමද මීට ඇතුලත් විය යුතු බවයි නිර්දේශවල දක්වා ඇත්තේ.
ස්ථාවර රජයක් තිබීම ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව පියවර ගැනීමට වැදගත්වීම එම නිර්දේශවලට මූලික සාධකයයි.
මේ අතර සෑම ජන්ද දායකයකුටම ජන්දය භාවිත කිරීම අනිවාර්යය කළ යුතු අතර එසේ නොවීම දඩයකට යටත්වීමට හේතුවක් විය යුතු බවද නිර්දේශවල දක්වා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *