පළාත් පාලන මැතිවරණය -2018 – නිල ජන්ද ප්‍රතිඵල

මේ දක්වා සමස්ත ලංකා ප්‍රතිඵල එකතුව

DISTRICT STATUS
Colombo
Click
Gampaha
Click
Kalutara
Click
Kandy
Click
Matale
Click
Nuwara Eliya
Click
Galle
Click
Matara
Click
Hambantota
Click
Jaffna
Click
Kilinochchi
Click
Mannar
Click
Vavuniya
Click
Mullaitivu
Click
Batticaloa
Click
Ampara
Click
Trincomalee
Click
Kurunegala
Click
Puttalam
Click
Anuradhapura
Click
Polonnaruwa
Click
Badulla
Click
Moneragala
Click
Ratnapura
Click
Kegalle
Click

 

 

9791

ආසාදිතයන්

4142

සුවය ලැබූ

5630

දැනට රෝගීන්

19

මරණ

බෙදා හරින්න :