මැතිවරණ දිනයේ පැමිණිලි දෙන්න දුරකථන අංක මෙන්න

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි භාර ගැනීමට හෙට උදෑසන 6.00 සිට ජාතික මැතිවරණ කොමිසමේ ජාතික පැමිණිලි විමර්ශන මධ්‍යස්ථානය සැලසුම් කර තිබෙනවා.
මේ එම පැමිණිලි ලබාදිය හැකි පළාත් කාර්යාලවල දුරකථන අංකයි.

බස්නාහිර පළාතේ පැමිණිලි 0112 86 64 48

නැගෙනහිර පළාතේ පැමිණිලි 0112 86 64 70

මධ්‍යම පළාතේ පැමිණිලි 0112 86 64 78

උතුරු පළාතේ පැමිණිලි 0112 86 64 92

දකුණු පළාතේ මැතිවරණ පැමිණිලි 0112 86 64 93

උතුරු මැද පළාතේ පැමිණිලි 0112 86 64 95

වයඹ පළාතේ මැතිවරණ පැමිණිලි 0112 86 64 96

සබරගමුව පළාතේ මැතිවරණ පැමිණිලි  0112 86 64 98

ඌව පළාතේ පැමිණිලි 0112 86 65 04

ජාතික මැතිවරණ විමර්ශන පැමිණිලි මධ්‍යස්ථානයට සම්බන්ධව පොලිස් පැමිණිලි ඒකකය 0112 86 65 41 සහ 0112 86 65 46

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :