සේවය අවසන් කිරීමේ වන්දිය දෙගුණ කරයි / නව වන්දිය ලක්ෂ 25 යි

පෞද්ගලික අංශයේ සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල (සංස්ථා මණ්ඩල හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල) යම් සේවකයෙකුගේ සේවය, අදාළ ආයතනය අවශ්‍යතාව පරිදි අවසන් කරන්නේ නම් ඔහුට ලබාදිය යුතු උපරිම වන්දි මුදල දෙගුණයකින් වැඩි කර තිබෙනවා.
කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා එම වන්දි මුදල ඉහළ දමා ඇති බවයි.
මීට පෙර එම අගය රුපියල් ලක්ෂ 12.5 ක උපරිමයක පැවතුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *