ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් තලංගම,ඇහැලියගොඩ, ලිඳුල හා කටුනායකින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 112ක්. තලංගම ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 56 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 57 යි.
කටුනායකින් ආසාදිතයන් 14 යි.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 50ක් හමුවූ අතර ඉන් 38ක් ඇහැලියගොඩින්.
නුවරඑලියෙන් ආසාදිතයන් 25ක් හා ගාල්ලෙන් ආසාදිතයන් 24ක් වාර්තාවනවා.
ලිදුල ප්‍රදේශයෙන් ද ආසාදිතයන් 14ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *