අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට සිසුන් අරන් ඉවරයි / බලපෑම් නොකරන්නැයි නිවේදනයක්

Sri Lanka

2021 වර්ෂය සඳහා ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම ඉකුත් පෙබරවාරි මස 28 වෙනිදායින් අවසන් කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එබැවින් කිසිදු ඇතුළත් කිරීමක් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම, පැමිණීම හෝ බාහිර පුද්ගලයන් මඟින් බලපෑම් සිදු කිරීම නොකළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සදහන් කළා.

May be an image of ‎text that says "‎INFO NEWS ජාතික පාසල්වල 2021 වර්ෂය සඳහා අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම පෙබරවාරි 28 දිනෙන් අවසන් කරයි 2021 වර්ෂය සඳහා ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම. 2021-02-28 දිනෙන් අවසන් කර ඇත. එබැවින් කිසිදු ඇතුළත් කිරීමක් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම, පැමිණීම හෝ බාහිර පුද්ගලයන් මඟින් බලපෑම් සිදු කිරීම නොකළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් දැනුම් දෙයි. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව தகவல் ணைக்களம் Department Government Information ه‎"‎

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *