අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 360 ක්

Sri Lanka

අද දිනයේ මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 360 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
පස්වරුවේ ආසාදිතයන් 170ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් දෙදෙනකු බන්ධනාගාර ආසාදිතයන් වනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *