ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් තලංගම , ගම්පහ සහ අක්මීමනින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ,ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 77 ක්.
ගම්පහින් ආසාදිතයන් 13 යි.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 74 යි.තලංගමින් 21ක් හා පිළියන්දලින් 11 ක් වාර්තා වුණා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 34න් 11ක් අක්මීමනින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *