ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් රත්ගම , රාගම හා පිලියන්දලින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් , ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 65 ක්.
රාගමින් ආසාදිතයන් 12 යි.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 54 යි.
පිළියන්දලින් ආසාදිතයන් 10 යි.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 47 ක් අතරින් 20ක් වාර්තාවූයේ රත්ගමින්.


පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *