සීනි බදු වංචාවෙන් රජයට රුපියල් බිලියන 15.9ක් අහිමි වෙලා (VIDEO)

Sri Lanka

සීනි බදු වංචාව හේතුවෙන් රජයට රුපියල් බිලිනය 15.9ක බදු ආදායම් අහිමි වී ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය අද පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් කාරක සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් අනාවරණය කර තිබෙනවා.
එම අහිමි වූ මුළු මුදල් ප්‍රමාණය හෝ කොටසක් සීනි ගෙන්වූ සීමිත පිරිසකට ලැබී ඇතැයි ද අදාළ වාර්තාවේ සඳහන්.

මුදල් කාරක සභාවේ සාමාජික ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කළා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *