වතු කම්කරු ගැසට් නිවේදනය ඉකුත් 05 සිට බලාත්මකයි

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

එය ඉකුත් 05 වැනි දින සිට බලාත්මකයි. වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා වැඩි විය යුතු බවට වූ යෝජනාව 2021 අය-වැය යෝජනාවට ඇතුළත් කර තිබිණ.

ඒ, මුදල් අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් එම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මාස කිහිපය පුරා සාකච්ජා වට කිහිපයක් පැවතිය ද එකඟතාවකට පැමිණිමට නොහැකි විය.

විෂය බාර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පසුව එය පඩිපාලක සභාව වෙත යොමු කළේය. ඒ අනුව, වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 900ක් සහ අය-වැය සහන දීමනාව රුපියල් සියයක් ලෙස පූර්ණ දෛනික වැටුප රුපියල් දහසක් ගෙවීමට පඩි පාලක සභාව වෙත යොමු කළේය.

ඒ අනුව, වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 900ක් සහ අය-වැය සහන දීමනාව රුපියල් සියයක් ලෙස පූර්ණ දෛනික වැටුප රුපියල් දහසක් ගෙවීමට පඩිපාලක සභාව විසින් තීරණය කරනු ලැබීය.

ඒ සම්බන්ධව විරෝධතා ඇත්නම් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉකුත් 15දින දක්වා අවස්ථා ද ලබාදී තිබිණ. අනතුරුව, වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් දහසක වැටුපක් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් පඩි පාලක සභාව එළඹී තීරණය ස්ථිර වූ අතර, ඒ පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා තීරණය කළේය.

ඒ අනුව, ඉකුත් 05 වැනිදා සිට බලාත්මක වන පරිදි ඊට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *