ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කිරිඇල්ල , කැළණිය හා මන්නාරමෙන්

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් අඩුම කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් ඊයේ දිනයේ වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 29 ක්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 58 යි.
ඉන් 20 දෙනකු කැළණියෙන් වාර්තා වුණා.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 42 ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 39ක් කිරිඇල්ල ප්‍රදේශයෙන්.
මන්නාර දිස්ත්‍රික්කකයෙන් ආසාදිතයන් 17 යි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *