කොළඹ දී (12) විවෘත කරන අල්ටෙයාර් ගොඩනැගිල්ලේ දසුන් -(Video)

කොළඹ නගරයේ ඉදිකළ මහල් 68කින් යුතු අල්ටෙයාර් ගොඩනැගිල්ලේ පළමු අධියර හෙට(12)  විවෘත කෙරෙනවා.
මේ එම ගොඩනැගිල්ලේ අභ්‍යන්තර දර්ශන එකතුවක්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *