ජාතික හැදුනුම්පත වසරකට වරක් අලුත් කළ නොහැකියි

ජාතික හැදුනුම්පත වසරකට වරක් අලුත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පැවසුවේ සෑම පුද්ගලයෙකුගේම ජාතික හැදුනුම්පත වසරින් වසර අලුත් කළ යුතු බවට පාස්කු කොමිසම මගින් ලබා දී ඇති නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි බවයි.

වසරකට ජාතික හැදුනුම්පත් ලක්ෂ 10ක් පමණ නිකුත් කරන බවත් ඒ අතරින් හැදුනුම්පත් ලක්ෂ තුනක් පමණ අලුතින් නිකුත් කරනු ලබන බවත් ඔහු පවසයි.

මේ හේතුව මත අදාළ නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන බව ද ඒ මහතා සදහන් කළේය.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *