රුසියාවේ න්‍යෂ්ඨික බලැති සබ්මැරීන මිලදී ගැනීමට ඉන්දියාවේ තීරණයක්

ඉන්දියාවේ නාවික බලය වර්ධනය සඳහා රුසියාවේ න්‍යෂ්ඨික බලැති සබ්මැරීන ලබාගැනීමේ සූදානමක් ඇතැයි , නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙබ් අඩවිය වාර්තාකර තිබෙනවා.
ඒ ඉන්දියාව තුලම න්‍යෂ්ඨික බලැති සබ්මැරීන නිර්මාණයේ මූලික අධියර ලෙසයි.
මේ යටතේ මූලික වශයෙන් න්‍යෂ්ඨික ප්‍රහාර 6ක් එල්ල කළ හැකි සබ්මැරීනයක් ඉන්දියාවට ගෙන ඒමට නියමිතයි.
මේ වන විට ඉන්දියාව සතුව න්‍යෂ්ඨික ප්‍රහාර එල්ල කරන සබ්මැරීනයක්, න්‍යෂ්ඨික මිසයිල එල්ල කළ හැකි සබ්මැරීන 2ක් හා තවත් සබ්මැරීන කිහිපයක් පවතිනවා.
එම බලඝනය තවත් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් රුසියානු සබ්මැරීන ඉන්දියාවට ලබා ගැනීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *