ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් මාතර , මොරවක හා අලපලාදෙනියෙන්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 45ක්.
මොරවකින් 29ක් හා අලපලාදෙනියෙන් ආසාදිතයන් 10ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 37 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 34ක් වාර්තා වුණා.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 23 ක් , රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 21ක් හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 20ක් වාර්තා වනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *