සිංහරාජ වන විනාශය ගැන කී පසු පවුලේ විස්තර ගැන ගම්වාසීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරලා / භාග්‍යා අබේරත්න (Video)

සිංහරාජ ආසන්නයේ අලිමංකඩක් අවහිර කරමින් සිදු කරන බව කියන ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් සිරස ලක්‍ෂපති’ වැඩසටහනේදී අදහස් දැක්වීමෙන් පසුව  තම පවුලේ අය ගැන සහ තම පවුලේ ඉඩකඩම් ගැන ගම්වාසීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර ඇතැයි භාග්‍යය අබේරත්න සිසුවිය පවසනවා.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇය පල කළ අදහස්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *