ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කහවත්තෙන් හා යාපනය ඉලිවේලි ප්‍රදේශයෙන්

Sri Lanka

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 66 ක්.
කටුනායකින් ආසාදිතයන් 10 යි.
රත්නපුර දිස්ත්‍රීක්කයෙන් ආසාදිතයන් 39 ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 28 ක් කහවත්තෙන්.
යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 31 යි.
ඉන් 24ක් ඉළිවේලි ප්‍රදේශයෙන් සොයාගැණුනා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇත්තේ ආසාදිතයයන් 36 ක් පමණයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *