පස්සර මාරක බස් අනතුරේ CC Tv දර්ශන නිකුත් වෙයි (VIDEO)

Sri Lanka

පුද්ගලයන් 14 කට මරු කැදවමින් පස්සර දී සිදුවූ බස් රථ අනතුරේ CC Tv දර්ශන නිකුත්ව තිබෙනවා.
අවදානම් සහිත මාර්ගය තුල අධික වේගයෙන් බස් රථය ධාවනයයි අනතුරට හේතුවී ඇත්තේ.එම ස්ථානයේ අවදානම් සහිත මාර්ගයේ නිසි ආරක්ෂිත පියවරක් ගෙන නොතිබීමද මෙම ඛේචවාචකයට මුල්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *