වායූ දූෂණය උග්‍රම රට ලෙස බංග්ලාදේශය නම් කරයි

ලෝකයේ වායු දූෂණය උග්‍රතම රට ලෙස බංග්ලාදේශය නම් කර තිබෙනවා.
ඒ වර්ල්ඩ් එයාර් කොලිටි 2020 වාර්තාව මගිනුයි.
ලෝකයේ රටවල් 106 පදනම් කර ගනිමින් වාර්තාව සකස් කර තිබුණා.
මෙම අවදානම් වායු දූෂණ ලයිස්තුවේ දෙවන තැන පසුවන්නේ පකිස්ථානයයි.
මෙහිදී ලෝකයේ වායූ දූෂණය උග්‍රම කලාපය ලෙස දකුණු ආසියාව හඳුනාගෙන තිබුණා.
ඉන්දියාවේ නගර රැසක්ද මෙම ලයිස්තුවට ඇතුලත්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *