ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් ලබා ගැනීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්

Sri Lanka
කොවිඩ් 19 වෛරසය ව්යාප්තිය හේතුවෙන් මහජනතාව ඒකරාශි වීම වැළැක්වීම සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව එක්දින සේවාව සීමා කිරීමට සිදු වූ අතර එම සේවාව යළිත් නුදුරේදීම ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.
සාමාන්ය සේවය යටතේ ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් හට තම ඉල්ලුම්පත් ග්රාම නිලධාරීන් මගින් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැඳුනුම්පත් අංශයට යොමු කළ යුතුයි.
ඉන්පසු එම ඉල්ලූම් පත දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව ජාතික හැඳුනුම්පත මුද්රණය කර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ඉල්ලුම්කරුවන් වෙත යොමු කරනු ලැබේ.
තවද ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා බත්තරමුල්ල ප්රධාන කාර්යාල⁣යට හෝ දකුණු පළාත් පළාත් කාර්යාලයට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන ඉල්ලුම්කරුවන් වෙතොත් දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු වීමට පෙර තම ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැඳුනුම්පත අංශයට යොමු වී හෝ පහත දුරකථන අංක මගින් දිනයක් හා අංකයක් වෙන් කරගෙන වෙන්කරගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය වේ.
May be an image of text
පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *