කුරුඳු දුම්වැටියට ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය නැහැ

Sri Lanka

ආයුර්වේද දුම්පානයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන කුරුඳු දුම්වැටියට ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය මෙතෙක් ලබාදී නොමැති බව ආයුර්වේද කොමසාරිස් ජනරාල් චතුර කුමාරතුංග මහතා පවසයි.

මෙම දුම්වැටිය නිෂ්පාදිත සමාගම මගින් එය ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ සූත්‍ර කමිටුවේ අනුමැතිය ලබාදෙන ලෙස ලිපියක් යොමු කර ඇත.

කෙසේ වුවද මේ දක්වා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ සූත්‍ර කමිටුව මගින් මෙම කුරුඳු දුම්වැටියට ආයුර්වේද දුම්වැටියක් ලෙස අනුමැතිය ලබා දී නොමැති බව ආයුර්වේද කොමසාරිස් ජනරාල් චතුර කුමාරතුංග මහතා පැවසීය.

වරුණි පෙරමුණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *