ස්පුට්නික් v කොවිඩ් එන්නත් මිලියන 7ක් මිල දී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

Sri Lanka

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් v කොවිඩ් එන්නත් මිලියන 7ක් මිල දී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා.

ඊට වැයවන මුදල අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 69.65ක්.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් v එන්නත ශ්‍රී ලංකාව තුළ හදිසි භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *