ගතවූ දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 253 ක් / කොරෝනා මරණ 2ක්

Sri Lanka

ගත වූ දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 253 ක් හා කොරෝනා මරණ 2ක් මෙරටින් වාර්තා වුණා.
ඒ සමග ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 554 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *