අද කොරෝනා මරණ 3ක් / සමස්ථය 557 යි

Sri Lanka

කොරෝනා ආසාදිත මරණ තුනක් අද වාර්තා වුණා.
පස්සර, කිරිඇල්ල හා මහනුවර ප්‍රදේශවලින් එම මරණ වාර්තාවී තිබෙනවා.
මේ සමග ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 557 ක් බවට පත්වුණා.

557ded

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *