යාපනය කලාපයේ පාසල් සතියකට වැසෙයි

Sri Lanka

යාපනයේ අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලු පාසල් සතියක කාලයකට වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ එම කලාපය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ වර්ධනයක් වාර්තා වීම සමගයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *