අවුරුදු සමයේ විශේෂ දුම්රිය සේවා / කාලසටහන මෙන්න

අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා වු ශ්‍රි ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු යොදා ඇත.

මීට අමතරව අලුත් අවුරුදු විශේෂ සේවා වෙනුවෙන් ඉදිරි දිනවල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ධාවන සැළසුම පහත දක්වා ඇත

 

2018/04/10 බණ්ඩාරවෙල කොළඹ කොටුව පෙ.ව 08.05 වායු සමනය කලමැදිරියක් සහිතය
කොළඹ කොටුව මහව සංධිය ප.ව 01.05
මහව සංධිය කොළඹ කොටුව ප.ව 05.10
2018/04/11 කොළඹ කොටුව මහව සංධිය ප.ව 01.05
මහව සංධිය කොළඹ කොටුව ප.ව 05.10
මරදාන ගාල්ල පෙ.ව 9.20

පෙ.ව 11.50

මාතර මරදාන ප.ව 7.00
මරදාන මාතර ප.ව 2.55
ගාල්ල කොළඹ කොටුව  ප.ව. 1.15

ප.ව. 05.55

2018/04/12 කොළඹ කොටුව බණ්ඩාරවෙල ප.ව 07.20 වායු සමනය කලමැදිරියක් සහිතය
කොළඹ කොටුව යාපනය ප.ව10.00
කොළඹ කොටුව ගාල්ල ප.ව 6.50
කොළඹ කොටුව මහව සංධිය ප.ව 01.05
මහව සංධිය කොළඹ කොටුව ප.ව 05.10
මරදාන මාතර ප.ව 2.55
මාතර මරදාන ප.ව 7.00
ගාල්ල මරදාන ප.ව 9.30
මරදාන ගාල්ල පෙ.ව 9.20

පෙ.ව 11.50

ගාල්ල කොළඹ කොටුව  ප.ව. 1.15

ප.ව. 05.55

2018/04/13 බණ්ඩාරවෙල කොළඹ කොටුව පෙ.ව 08.05 වායු සමනය කලමැදිරියක් සහිතය
මරදාන ගාල්ල පෙ.ව 9.20

පෙ.ව 11.50

ගාල්ල කොළඹ කොටුව  ප.ව. 1.15

ප.ව. 05.55

2018/04/14 කොළඹ කොටුව වේයන්ගොඩ පෙ.ව 8.00
වේයන්ගොඩ කළුතර දකුණ පෙ.ව 9.30
වේයන්ගොඩ කොළඹ කොටුව ප.ව 4.00
මරදාන කළුතර දකුණ පෙ.ව7.40
කළුතර දකුණ වේයන්ගොඩ ප.ව 1.00

පෙ.ව 9.20

වේයන්ගොඩ කළුතර දකුණ පෙ.ව12.25
කළුතර දකුණ මරදාන ප.ව 3.20
2018/04/15 කොළඹ කොටුව බණ්ඩාරවෙල ප.ව 07.20 වායු සමනය කලමැදිරියක් සහිතය
මාතර මරදාන ප.ව 7.00
මරදාන මාතර ප.ව 2.55
යාපනය කොළඹ ප.ව 8.00
2018/04/16 බණ්ඩාරවෙල කොළඹ කොටුව පෙ.ව 08.05 වායු සමනය කලමැදිරියක් සහිතය
මාතර මරදාන ප.ව 7.00
කොළඹ කොටුව ගාල්ල ප.ව 6.50

 

අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් ඉදිරි දින කිහිපය තුලදීත් විශේෂ දුම්රිය සේවාවන් ක්‍රියාත්මක වන බව ශ්‍රි ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.

10424

ආසාදිතයන්

4282

සුවය ලැබූ

6123

දැනට රෝගීන්

19

මරණ

බෙදා හරින්න :