ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් රත්නපුරයෙන්

Sri Lanka

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 39 ක්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 22 ක් හා යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 20ක් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *