ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් යාපනය , කොළඹ කොටුව හා කොලොන්නාවෙන්

Sri Lanka

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 59 ක්.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 52 යි.
කොළඹ කොටුවෙන් ආසාදිතයන් 13 යි.
යාපනයෙන් ආසාදිතයන් 38් කමග ගතවූ දිනයේ වාර්තා වූ සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 264 ක්.

යාපනය නගරයෙන් ආසාදිතයන් 21 යි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *