අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 135 ක්

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 137ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
පස්වරුවේ ආසාදිතයන් 37 ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 7 දෙනකු බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *